14 krajów zawiązało Globalne Partnerstwo do Spraw Sztucznej Inteligencji. Ma zapewnić poszanowanie praw człowieka, podstawowych wolności i wartości demokratycznych przy rozwijaniu podporządkowanej ludziom sztucznej inteligencji. Wkrótce do partnerstwa ma dołączyć Unia Europejska

Porozumienie Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI lub Gee-Pay) będzie zrzeszać ekspertów z przemysłu, rządu, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich w celu prowadzenia badań i projektów pilotażowych związanych z SI. Jego celem, określonym przez członków założycieli, jest wypełnienie luki między teorią a praktyką w zakresie polityki SI. Przykładem może być analiza, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc społeczeństwom zareagować na kryzys COVID-19 i wyjść z niego.

Porozumienie podpisały Australia, Indie, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Singapur, Słowenia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. Do partnerstwa dołączy wkrótce Unia Europejska jako jeden podmiot, stanowiący prawo międzynarodowe. Zaproszenie do współtworzenia partnerstwa jest otwarte. Wśród sygnatariuszy jest również Francja, a w Paryżu będzie mieścić się sekretariat GPAI. Wsparcia użyczy mu Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Dwa centra eksperckie będą uruchomione w Paryżu i Montrealu, w którym wiele firm otworzyło już ośrodki badawczo-rozwojowe zajmujące się sztuczną inteligencją. Na Uniwersytecie Montrealskim w grudniu 2018 roku przyjęto tzw. deklarację montrealską dotyczącą zasad SI i wiodącej myśli, zakładającą, że systemy SI powinny respektować prywatność i podlegać kontroli. Pracowało nad nią przez rok stu naukowców i specjalistów. Powstał swoisty dekalog SI.

Pierwsza z zasad deklaracji montrealskiej głosi, że sztuczna inteligencja powinna przyczyniać się do zwiększenia dobrostanu wszystkich czujących istot.

Drugi punkt deklaracji traktuje o respektowaniu autonomii człowieka i wspomaganiu zwiększania przez człowieka kontroli nad własnym życiem i otoczeniem. W punkcie trzecim podkreślono zasadę ochrony prywatności. Kolejne punkty dotyczą respektowania zasad solidarności społecznej i kontroli demokratycznej nad istniejącymi systemami SI. Jest też zasada zobowiązująca twórców systemów SI do wzmacniania równości i tworzenia społeczeństw bazujących na sprawiedliwości oraz zasada utrzymania różnorodności społecznej i inkluzywności. Ostatnie trzy zasady dotyczą bezpieczeństwa: przewidywania negatywnych zastosowań, utrzymywania ludzkiej odpowiedzialności i nieprzerzucania jej na systemy SI.

Pierwsza z zasad deklaracji montrealskiej głosi, że sztuczna inteligencja powinna przyczyniać się do zwiększenia dobrostanu wszystkich czujących istot

W ramach GPAI powstaną cztery grupy robocze, których pierwsze spotkanie zaplanowano na grudzień br. w Kanadzie. Pierwsza z nich ma się zająć kwestią odpowiedzialnego podejścia do SI, druga – zarządzaniem danymi, trzecia będzie zajmować się przyszłością pracy, a czwarta innowacjami i ich komercjalizacją. Już teraz grupy mają pracować nad wykorzystaniem SI do odbudowy światowej gospodarki po pandemii oraz walką z COVID-19.

GPAI zamierza wykorzystać rekomendacje przyjęte w maju ub. r. przez OECD w sprawie sztucznej inteligencji wskazujących, że w jej rozwoju człowiek musi być centralnym punktem odniesienia.

Zasady OECD dotyczące sztucznej inteligencji obecnie wspierane przez ponad 40 krajów, obejmują pięć opartych na wartościach zasad odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji i pięć zaleceń dotyczących międzynarodowej współpracy i polityki. Oferują przewodnik dotyczący projektowania i obsługi systemów sztucznej inteligencji w taki sposób, aby na pierwszym miejscu stawiać interesy ludzi, a projektanci i operatorzy systemów SI ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe działanie.

OECD prowadzi także platformę internetową – Obserwatorium Polityki SI lub OECD.AI – gdzie wszyscy gracze w sferze SI mogą dzielić się spostrzeżeniami i współpracować w kształtowaniu polityki. Platforma zawiera dane i informacje o trendach i politykach SI w około 60 krajach oraz materiały od partnerów ze środowisk akademickich i sektora prywatnego. Obserwatorium ma zapewnić solidną podstawę do analizy i dalszego wykorzystania przez GPAI.

Uruchomienie GPAI zostało oficjalnie zaproponowane przez Francję i Kanadę na szczycie państw grupy G7 w Biarritz w sierpniu 2019 r.

Skip to content