Stały Komitet Rady Ministrów ma przyjąć polską strategię SI na przełomie września i października br. Dokument pn. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” właśnie zaakceptował rządowy komitet ds. Cyfryzacji

Jak czytamy w komunikacie resortu cyfryzacji, dokument określa wymagania i warunki zastosowania sztucznej inteligencji, które obejmują wszystkie fazy – od projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój, wdrożenie, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu.

Przypomnijmy, polska strategia SI powstawała od wiosny 2018 roku. Ministerstwo Cyfryzacji, współpracując z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w kwietniu 2018 roku zainicjowało pracę grupy środowisk zainteresowanych rozwojem sztucznej inteligencji w Polsce. Zespół w listopadzie 2018 roku przygotował raport w formie założeń wraz z rekomendacjami na temat przyszłości tej dziedziny w naszym kraju, zwany mniej oficjalnie Białą Księgą.

Pierwszy projekt w wersji pt. „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027” poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r . W lutym i marcu 2020 r. przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie i społeczne. W lipcu 2020 r. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych.

Zaakceptowana właśnie przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”* określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Zakłada m.in. stworzenie centrum koordynacyjnego przy Ministrze Cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki SI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów.

„Zadaniem centrum będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych w celu dedykowania środków na badania, rozwój i inwestycje na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

Przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dokument to efekt wielomiesięcznych konsultacji” – zapowiada komunikat MC.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” to dokument, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Po akceptacji przez rząd bliżej przyjrzymy się szczegółowym zapisom dokumentu.

Obszary oddziaływania polskiej SI*

  1. SI i społeczeństwo – działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków – społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.
  2. SI i innowacyjne firmy – wsparcie polskich przedsiębiorstw SI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start-upów z rządem.
  3. SI i nauka – wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze SI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów SI.
  4. SI i edukacja – działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych – programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.
  5. SI i współpraca międzynarodowa – działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie SI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.
  6. SI i sektor publiczny – wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz SI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.
Skip to content