Każdy Europejczyk może wziąć udział w konsultacjach nowych przepisów regulujących usługi cyfrowe i platformy internetowe. Ruszyły też konsultacje w sprawie nowego narzędzia konkurencji

Komisja Europejska 2 czerwca 2020 r. rozpoczęła konsultacje publiczne poświęcone kształtowaniu nowego prawa o usługach cyfrowych – pakietu zapowiedzianego przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w jej wytycznych politycznych oraz w komunikacie Komisji pt. „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” z 19 lutego.

Konsultacje są przeznaczone dla społeczeństwa obywatelskiego, dostawców usług cyfrowych, w tym platform internetowych, przedsiębiorstw, które docierają do konsumentów przez internet, organów publicznych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i innych zainteresowanych stron.

Zgłoszenia do września

Odpowiedzi, dotyczące m.in. kwestii bezpieczeństwa w internecie, wolności wypowiedzi, uczciwości i równych warunków działania w gospodarce cyfrowej są przyjmowane do 8 września br. Uwagi można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE. Wyniki konsultacji posłużą do stworzenia aktu prawnego o usługach cyfrowych, który ma być opublikowany pod koniec br.

Obowiązujące regulacje są archaiczne, bo mają już 20 lat i nie umożliwiają rozwiązania problemów dotyczących roli i odpowiedzialności platform internetowych, zwłaszcza tych największych. Poza tym Europa chce uniknąć fragmentacji przepisów w poszczególnych państwach członkowskich.

– Zwracamy się do zainteresowanych obywateli i podmiotów, aby przedstawili swoją opinię na temat tego, jak powinny wyglądać nowoczesne ramy regulacyjne w dziedzinie usług cyfrowych i platform internetowych w UE. Wiele z tych kwestii ma wpływ na codzienne życie obywateli, dlatego zobowiązujemy się do stworzenia z myślą o nich bezpiecznej i innowacyjnej przyszłości cyfrowej – uzasadnia wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej zajmująca się Europą w dobie cyfrowej, komisarz Margrethe Vestager.

Strażnicy dostępu

Konsultacje obejmują dwa równoległe kierunki działań. Pierwszy dotyczy między innymi swobody świadczenia usług cyfrowych na całym jednolitym rynku UE zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu prowadzenia działalności oraz szerokiego ograniczenia odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników.

Drugi kierunek porusza kwestie równych warunków działania na europejskich rynkach cyfrowych, na których obecnie kilka dużych platform internetowych odgrywa rolę strażników dostępu.

Ponadto Komisja nakierowuje konsultacje na inne nowe problemy, np. możliwości i wyzwania stojące przed osobami samozatrudnionymi, które świadczą usługi za pośrednictwem platform internetowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w lipcu ma wejść w życie przyjęte w ub. roku rozporządzenie regulujące stosunki między platformami internetowymi a przedsiębiorstwami. Zapewnia ono podstawę sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego otoczenia biznesowego dla mniejszych przedsiębiorstw i handlowców korzystających z platform internetowych. Chodzi też o konkurencję.

Nowe narzędzie

W ostatnich latach Komisja analizowała rolę polityki konkurencji oraz jej adekwatność w świecie, który ulega szybkim przemianom, jest coraz bardziej cyfrowy i zglobalizowany, a musi stać się bardziej ekologiczny. Stwierdziła, że umocnienie uczciwego funkcjonowania rynków we wszystkich sektorach gospodarki prawdopodobnie wymaga kompleksowego podejścia. Unijne prawo konkurencji może rozstrzygać przypadki porozumień antykonkurencyjnych, praktyk uzgodnionych między przedsiębiorstwami oraz przypadki nadużywania przez spółki pozycji dominującej.

Nowe podejście ma opierać się na trzech filarach: stanowczym egzekwowaniu obowiązujących reguł konkurencji, możliwych regulacjach ex ante dotyczących platform cyfrowych (właśnie tego dotyczą konsultacje związane z cyfrową Europą) oraz możliwych nowych narzędzi w obszarze konkurencji. Temu ostatniemu filarowi poświęcone są osobne konsultacje, również uruchomione wczoraj.

Wymieniane są: narzędzie konkurencji oparte na zasadzie dominacji o zasięgu horyzontalnym, narzędzie konkurencji oparte na dominacji o ograniczonym zakresie, narzędzie konkurencji oparte na strukturze rynku o zasięgu horyzontalnym oraz narzędzie konkurencji oparte na strukturze rynku, o ograniczonym zakresie.

Komisja opublikowała wczoraj wstępną ocenę skutków takich narzędzi oraz zaproszenie do zgłaszania uwag w ramach otwartych konsultacji publicznych. Inicjatywa ta jest jednym ze środków mających na celu zapewnienie, że polityka i zasady konkurencji są dostosowane do nowoczesnej gospodarki. Respondenci mogą przesyłać opinie dotyczące wstępnej oceny skutków do 30 czerwca 2020 r., w dowolnym języku urzędowym UE. Komisja planuje przedstawić wniosek ustawodawczy w czwartym kwartale br.

Skip to content