Wartość GBARD (Government budget allocations for R&D) w sektorze ICT odniesiona do wartości GBARD w całej gospodarce pokazuje, na ile rząd w swoich wydatkach na B+R koncentruje się na sektorze ICT. Na podstawie jego analizy można określić miejsce tego sektora wśród priorytetów polityki publicznej. 

W Polsce do sektora ICT trafia ponad 8% wszystkich wydatków rządowych na B+R, co oznacza stosunkowo duże wsparcie publiczne. 

Dla porównania rządy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii, posiadające sektor ICT o największej wartości dodanej, inwestują w nim odpowiednio 3,05% oraz 2,5% środków na B+R.

Wydatki rządowe na B+R (GBARD) w sektorze ICT odniesione do GBARD w całej gospodarce w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne OPI PIB na podstawie The 2018 PREDICT Key Facts Report, s. 33.

Wartość ICT GBARD w sektorze ICT odniesiona do ICT GBARD pokazuje, jaka część rządowych wydatków B+R na ICT trafia do sektora ICT. 

W Polsce spośród wszystkich wydatków rządowych na B+R w obszarze ICT zdecydowana większość (64%) trafia do sektora ICT, co może oznaczać niskie wsparcie publiczne potencjału ICT w innych sektorach. 

Znacznie mniejsza część wydatków ponoszona jest w tym obszarze przez rządy państw o największych sektorach ICT, tzn. w Niemczech (21,7%), Wielkiej Brytanii (19,5%), Francji (30,4%), Włoszech (41,1%) oraz Hiszpanii (28,1%).

Wydatki rządowe na B+R przeznaczone na ICT (ICT GBARD) w sektorze ICT odniesione do GBARD przeznaczonych na ICT w całej gospodarce w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne OPI PIB na podstawie The 2018 PREDICT Key Facts Report, s. 33.

Wartość ICT GBARD odniesiona do GBARD w całej gospodarce pokazuje, jaka część wszystkich rządowych wydatków na B+R przeznaczana jest na działania z obszaru ICT, nie tylko w sektorze ICT. 

W Polsce jest to 6,7%, co stanowi wynik nieznacznie wyższy od osiąganego przez Włochy (6,6%) i Wielką Brytanię (6,4%) oraz Słowenię (6,4%).

Wydatki rządowe na B+R w ICT (ICT GBARD) odniesione do GBARD w całej gospodarce w 2015 roku

Źródło: opracowanie własne OPI PIB na podstawie The 2018 PREDICT Key Facts Report, s. 33.
Skip to content