Szkolenia i podnoszenie świadomości o sztucznej inteligencji to tylko niektóre zadania Międzynarodowego Centrum Badawczego Sztucznej Inteligencji, które ma powstać w Słowenii. Instytucja ma być firmowana przez UNESCO

Plany stworzenia centrum potwierdził rząd Słowenii, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych ma je przedstawić w listopadzie na konferencji generalnej UNESCO w Paryżu.

Do zadań nowej instytucji będzie należało opracowanie strategicznych sposobów wdrażania sztucznej inteligencji dla różnych organizacji i społeczeństwa.

Zadania centrum

– Centrum ma się zajmować rozwojem SI poprzez m.in. zakładanie ośrodków badawczych na całym świecie, rozwijanie kursów szkoleniowych, podnoszenie świadomości globalnej oraz tworzenie sieci wymiany danych. Nowe centrum ma się skupić na międzynarodowej wymianie badaczy – podał słoweński Times.

Siedziba centrum będzie się mieściła w Instytucie Stefana Jožefa (IJS). To wiodący słoweński ośrodek naukowo-badawczy.

Stworzenie Międzynarodowego Centrum zaproponował słoweński minister edukacji, nauki i sportu Jernej Pikalo. W 2018 roku pomysł zyskał aprobatę UNESCO. Słowenia do końca 2019 roku jest członkiem komitetu wykonawczego organizacji.

Najważniejsze humanistyczne podejście

Podczas konferencji poświęconej sztucznej inteligencji, dyrektor generalna UNESCO Audrey Azoulay mówiła do delegatów: „Naczelną zasadą sztucznej inteligencji jest nie stać się autonomicznym ani nie zastępować ludzkiej inteligencji. Ale musimy zapewnić, że sztuczna inteligencja jest rozwijana przez humanistyczne podejście”.

Agencję ONZ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) z siedzibą w Paryżu, powołano do życia w 1945 roku. Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. Ponadto wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Od 1 stycznia 2019 roku, po wystąpieniu Izraela i Stanów Zjednoczonych, zrzesza 193 państwa. Od kilku lat ważną dziedziną jej wpływów jest sztuczna inteligencja. Inicjuje konferencje, publikacje oraz międzynarodową współpracę uczelni. Stworzyła też Fundację w dziedzinie SI o nazwie Knowledge for All (K4ALL).

Niewielka, licząca nieco ponad 2 miliony mieszkańców Słowenia dołączyła do UNESCO w 1992 roku. Słoweńska Komisja Narodowa UNESCO aktywnie uczestniczy w programach edukacyjnych organizacji, które mają globalny zakres. Zapewniają one uczenie się przez całe życie i „edukację dla wszystkich”. Słowenia jest najzamożniejszym oraz najbardziej rozwiniętym, szczególnie pod względem gospodarczym, państwem byłej Jugosławii i jednocześnie jednym z najbardziej zamożnych i rozwiniętych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Słoweński rząd twierdzi, że ma najwięcej badaczy SI na jednego mieszkańca w Europie.

Skip to content