Erasmus otwiera przed europejskimi studentami bramy japońskich uczelni. Można zdobyć dyplomy magisterskie z robotyki, wirtualnej rzeczywistości i… historii

Robotyka i obrazowanie w rozszerzonej rzeczywistości oraz historia – Komisja Europejska wspólnie z japońskim Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii będą współfinansować takie kierunki studiów, prowadzone przez konsorcja uczelni europejskich i japońskich w ramach działania Erasmus Mundus. Właśnie rozstrzygnięto oferty w konkursie, a KE poinformowała o nowym modelu współpracy z Japonią.

Nowa europejsko-japońska forma edukacyjnej wymiany zakłada studia na co najmniej dwóch uczelniach, z których co najmniej jedna musi być uczelnią japońską. Są też partnerzy biznesowi oferujący m.in. praktyki.

Na ogłoszony w październiku ubiegłego roku konkurs zgłoszono 10 wniosków. Wybrano trzy wspólne programy nauczania, na które Unia i Japonia przeznaczyły niemal 5 milionów euro. W ramach każdego ze zwycięskich programów przewidziane jest sfinansowanie pełnych stypendiów dla maksymalnie 64 najlepszych studentów, którzy ukończyli pierwszy stopień studiów.

Po dyplom do Tokio

Międzynarodowe konsorcjum z udziałem czołowych uczelni zaproponuje studia uzupełniające magisterskie na kierunku Japan-Europe Master on Advanced Robotics (japońsko-europejski magister w dziedzinie robotyki zaawansowanej). Program będzie koordynowany przez École Centrale de Nantes (Francja) i japoński Uniwersytet KEIO, których państwami partnerskimi są Włochy i Polska.

Uczelnia w Nantes prowadzi już od 2017 roku w ramach Erasmus Mundus program dwuletnich studiów EMARO+ (European Master on Advanced Robotics – europejski magister zaawansowanej robotyki), wspólnie z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem w Genui (Włochy) i Uniwersytetem Jaume I w Castello (Hiszpania). W EMARO+ ma siedmiu partnerów stowarzyszonych: dwie instytucje azjatyckie (Uniwersytet KEIO – Japonia, SJTU – Chiny) i pięciu partnerów przemysłowych (IRT Jules Verne – Francja, Grupa Innowacji Airbus – Francja, BA Systemes – Francja, Robotnik – Hiszpania i SIIT – Włochy).

Teraz Japończycy stali się równoprawnym koordynatorem projektu z Erasmus Mundus, a uzyskanie dyplomu japońsko-europejskiego magistra robotyki zaawansowanej będzie oznaczało obowiązek realizowania nauki przez rok na europejskiej uczelni, a przez rok w Tokio.

Adres filmu na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AtQX7ZKYDmY

Krótka prezentacja studiów z zaawansowanej robotyki w ramach programu EMARO+.
Źródło: Università di Genova / YouTube

Kierunek z widokami na przyszłość

W trakcie dwuletniej nauki studenci opanowują różne dziedziny robotyki (modelowanie matematyczne, automatyka, inżynieria komputerowa, projektowanie mechaniczne), aby móc radzić sobie z systemami robotyki jako całością, a nie tylko koncentrować się na jednym konkretnym obszarze.

To perspektywiczny kierunek – proponowane kursy są istotne dla dzisiejszego społeczeństwa, opartego na zaawansowanych technologiach, a dotychczasowa oferta uniwersytetów jest niewystarczająca, aby sprostać wymaganiom przemysłu i programów badawczych.

Inne programy

W ramach nowego japońsko-europejskiego porozumienia zorganizowane będą również studia na kierunku Master of Science in Imaging and Light in Extended Reality (magister w dziedzinie obrazowania i światła w rozszerzonej rzeczywistości). Poprowadzą je Uniwersytet Finlandii Wschodniej i Uniwersytet Technologiczny Toyohashi. Dodatkowymi państwami partnerskimi są Belgia i Francja, ponadto w programie uczestniczą partnerzy stowarzyszeni z Finlandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii i Japonii.

Trzeci program studiów magisterskich to z kolei History in the Public Sphere (Historia w sferze publicznej) Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (Węgry) i Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych. Dodatkowymi państwami partnerskimi są Włochy i Portugalia, ponadto w programie uczestniczy partner stowarzyszony z Francji.

Warto się uczyć

Stypendia Erasmus Mundus obejmują koszty studiów (w tym czesne, koszty korzystania z biblioteki i laboratorium, pełny zakres ubezpieczenia i wszelkie pozostałe koszty obowiązkowe związane z odbywaniem studiów magisterskich), wkład w koszty przejazdu i zakwaterowania oraz comiesięcznie koszty utrzymania przez cały czas trwania programu studiów.

Całkowita kwota stypendium zależy od czasu trwania programu i narodowości studenta (studenci spoza UE otrzymują wyższe stypendia), ale co najmniej 75 procent stypendiów jest przeznaczonych dla kandydatów z krajów partnerskich.

Erasmus Mundus

Od pięciu lat jest częścią programu międzyuczelnianej wymiany studentów Erasmus+, który w tym roku obchodzi 30-lecie funkcjonowania.

„Co roku w październiku programy z Erasmus Mundus otwierają nabory dla studentów zainteresowanych udziałem. Możliwe jest również uczestnictwo bez stypendium. W październiku 2019 roku do składania wniosków zostanie otwartych około 120 dotychczasowych kierunków nauczania, w tym wymienione trzy nowe” – informuje nas rzeczniczka Komisji Europejskiej Nathalie Vandystadt.

Studia magisterskie Erasmus Mundus to łączone, międzynarodowe programy studiów opracowane przez międzynarodowe konsorcja uczelni wyższych i partnerów biznesowych. Muszą odbywać się w co najmniej dwóch krajach uczestniczących w realizacji programu. Część zajęć może się odbywać również w krajach partnerskich, o ile w programie uczestniczy instytucja z kraju partnerskiego. Program trwa co najmniej 12 miesięcy, a maksymalnie 24 miesiące. O stypendia mogą się starać studenci z całego świata posiadający dyplom studiów pierwszego stopnia.

Pomyślne ukończenie nauki prowadzi do uzyskania albo dyplomu studiów wspólnych (tj. jednego dyplomu wydanego w imieniu co najmniej dwóch uczelni z różnych krajów uczestniczących w konsorcjum), albo kilku dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów wydanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w konsorcjum).

Skip to content