O potencjale rozwoju sztucznej inteligencji świadczy liczba realizowanych projektów badawczych. W latach 2008–2017 rozpoczęto w Polsce realizację łącznie 230 projektów badawczych o wartości 172 mln złotych, które dotyczyły ściśle tematyki sztucznej inteligencji. Wartość projektów badawczych realizowanych przez uczelnie publiczne stanowiła 78% wartości wszystkich projektów z tego zakresu.

Liczba projektów badawczych z zakresu SI realizowanych w Polsce w latach 2008-2017

Uwaga: Poszczególne lata oznaczają moment rozpoczęcia projektów badawczych. W przypadku, gdy projekt realizowany był przez więcej niż jedną instytucję naukową zliczony został jednokrotnie. 
Obowiązek sprawozdawczy dotyczący realizowanych projektów nałożono na instytucje naukowe w 2013 roku, dlatego dane za lata 2008–2012 należy traktować jedynie poglądowo. 
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 14.08.2018.

Za największe projekty badawcze z zakresu SI (w ujęciu kosztowym), których realizacja rozpoczęła się w latach 2008–2017 odpowiada Politechnika Wrocławska (łączna wartość projektów: 32,8 mln zł), a w szczególności Wydział Informatyki i Zarządzania.

W analizowanym okresie projekty o łącznej wartości przekraczającej 20 mln zł realizowane były przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Politechnikę Poznańską. W czołówce znajdują się także trzy uczelnie techniczne: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska oraz Politechnika Warszawska.

Wartość projektów badawczych z zakresu SI realizowanych przez instytucje naukowe i ich podstawowe jednostki organizacyjne w latach 2008–2017 [w mln zł]

Uwaga: w przypadku, gdy projekt realizowany był przez więcej niż jedną instytucję naukową, wówczas jego wartość została rozłożona proporcjonalnie pomiędzy wszystkie współpracujące instytucje.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 14.08.2018.

Temat sztucznej inteligencji poruszali w swoich publikacjach przede wszystkim specjaliści posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora. Aktywność w tym zakresie osób ze stopniem licencjata, magistra i równorzędnym, była niewielka. Stosunkowo częściej tematyką sztucznej inteligencji zajmowali się doktorzy i doktorzy habilitowani, niż profesorowie. Różnica jest mniej wyraźna w przypadku prac, które zawierały więcej niż jedno słowo kluczowe z tego obszaru.

Najwięcej autorów publikacji odniosło się do tematu za pomocą tylko jednego słowa kluczowego. Publikacje silniej związane z tematem, zawierające więcej słów kluczowych, tworzone były przez dość wąskie środowisko (234 osoby w przypadku prac z co najmniej trzema słowami kluczowymi), co sugeruje niewielki rozmiar grupy polskich badaczy wyspecjalizowanych w tej tematyce.

Liczba badaczy, którzy w latach 2013–2018 opublikowali prace naukowe zawierające jedno, dwa lub co najmniej trzy słowa kluczowe związane z SI, według stopni i tytułów naukowych

Uwaga: wzięto pod uwagę publikacje (monografie, rozdziały, artykuły), które zawierały jedno ze 115 słów kluczowych (w tytule bądź abstrakcie), które dobrano metodami maszynowymi i eksperckimi. Wyniki zawężono do badaczy, którzy są aktywni naukowo, tzn. opublikowali w latach 2013–2018 co najmniej 20 publikacji. 
W przypadku współautorstwa prac badawczych, zaklasyfikowanych jako prace z obszaru sztucznej inteligencji, wszyscy autorzy uznawani są za ekspertów w tym obszarze, niezależnie od struktury podziału pracy
w obrębie danej publikacji i specjalizacji badawczej autorów.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu PBN, stan na 13.09.2018.

Autorzy prac naukowych z obszaru sztucznej inteligencji w swoich publikacjach najczęściej odnosili się do algorytmów klasyfikacji, sztucznych sieci neuronowych, mechanizmów trackingu i klasteryzacji. Rozwój technologii w tych obszarach uznać można za główny nurt tematyczny sztucznej inteligencji w Polsce. 

Mniej popularne słowa kluczowe (na wykresie zaznaczone mniejszą czcionką), pojawiające się w pracach naukowych polskich badaczy, opisują obszary specjalizacji i zastosowań. Uznać je można za potencjalne kierunki rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji w Polsce.

Najpopularniejsze słowa kluczowe występujące w pracach z obszaru SI, opublikowanych przez naukowców z Polski w latach 2013-2018   

Uwaga: uwzględniono prace naukowe (monografie, rozdziały, artykuły), które zawierały jedno ze 115 słów kluczowych (w tytule bądź abstrakcie) dobranych metodami maszynowymi i eksperckimi. Wyniki zawężono do badaczy, którzy są aktywni naukowo, tzn. opublikowali w latach 2013–2018 co najmniej 20 publikacji. 
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu PBN, stan na 13.09.2018.

Za centra naukowe, rozwijające technologię sztucznej inteligencji, uznać można jednostki, które afiliowały najwięcej autorów prac naukowych z tego obszaru: Politechnikę Śląską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską  i Uniwersytet Jagielloński. 

Na obu politechnikach najwięcej autorów reprezentowało wydziały elektryczne, natomiast
w przypadku dwóch pozostałych uczelni, specjaliści od technologii opartej na sztucznej inteligencji zatrudnieni byli na wydziałach z pozoru niezwiązanych z tą tematyką  (Wydział Zarządzania AGH i Wydział Lekarski UJ). 

Ranking instytucji naukowych z największą liczbą badaczy, którzy w latach 2013–2018 opublikowali prace naukowe z zakresu SI

Uwaga: uwzględniono prace naukowe (monografie, rozdziały, artykuły), które zawierały jedno ze 115 słów kluczowych
(w tytule bądź abstrakcie) dobranych metodami maszynowymi i eksperckimi. Wyniki zawężono do badaczy, którzy są aktywni naukowo, tzn. opublikowali w latach 2013–2018 co najmniej 20 publikacji. 
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu PBN, stan na 13.09.2018.

Instytucje naukowe zatrudniające badaczy, którzy w latach 2013–2018 opublikowali prace naukowe z zakresu SI zlokalizowane są głównie w Warszawie i jej okolicach. 

Do pozostałych miast, w których znajduje się wiele takich instytucji zaliczają się Kraków, Poznań i Wrocław.

Mapa lokalizacji instytucji naukowych zatrudniających badaczy, którzy w latach 2013-2018 opublikowali prace naukowe z zakresu SI

Uwaga: uwzględniono prace naukowe (monografie, rozdziały, artykuły), które zawierały jedno ze 115 słów kluczowych (w tytule bądź abstrakcie) dobranych metodami maszynowymi i eksperckimi. Wyniki zawężono do badaczy, którzy są aktywni naukowo, tzn. opublikowali w latach 2013–2018 co najmniej 20 publikacji.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu PBN, stan na 13.09.2018.

Instytucje naukowe zatrudniające najwięcej badaczy, którzy w latach 2013–2018 opublikowali prace naukowe z zakresu SI zlokalizowane są głównie w Warszawie i Krakowie. 

Do pozostałych miast, w których pracuje wielu naukowców publikujących o SI zaliczają się Poznań, Wrocław i Gliwice.

Mapa lokalizacji instytucji naukowych zatrudniających najwięcej badaczy, którzy w latach 2013-2018 opublikowali prace naukowe z zakresu SI  

 Uwaga: uwzględniono prace naukowe (monografie, rozdziały, artykuły), które zawierały jedno ze 115 słów kluczowych (w tytule bądź abstrakcie) dobranych metodami maszynowymi i eksperckimi. Wyniki zawężono do badaczy, którzy są aktywni naukowo, tzn. opublikowali w latach 2013–2018 co najmniej 20 publikacji. 
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu PBN, stan na 13.09.2018.
Skip to content