W 2017 roku oferta uczelni w Polsce obejmowała 1 356 kierunków studiów z dziedziny nauk technicznych, co stanowiło 20% wszystkich kierunków.

Kierunkiem o największym znaczeniu w rozwoju sztucznej inteligencji jest informatyka. Znajduje się ona w czołówce najczęściej prowadzonych kierunków na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. W roku 2017, podobnie jak w roku poprzedzającym, informatyka znalazła się wśród trzech najczęściej prowadzonych kierunków o profilu ogólnoakademickim. 

Czołówka najpopularniejszych wśród kandydatów kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich pozostaje niezmienna od roku 2016 – w roku 2017 największą popularnością nadal cieszył się kierunek lekarski, a zaraz za nim informatyka. Najwięcej studentów przyjęto natomiast na informatykę – aż 20 794 osoby.

Kierunki studiów, na których osoby kształcące się mogą rozwijać umiejętności niezbędne do zastosowania sztucznej inteligencji, stanowiły w 2017 roku około 9% wszystkich kierunków studiów zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. W latach 2012-2017 odsetek kierunków z potencjałem w obszarze sztucznej inteligencji pozostawał na stabilnym poziomie.

Liczba kierunków o potencjale SI na tle pozostałych kierunków, które ukończyli absolwenci studiów II stopnia i jednolitych magisterskich z lat 2014–2016

Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu Ekonomiczne Losy Absolwentów, stan na 30.09.2017.

W latach 2012-2017 obserwowany jest systematyczny wzrost odsetka osób studiujących na kierunkach o potencjale SI, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich. 

W 2017 roku studenci kierunków o potencjale SI stanowili niemal 11% wszystkich studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz 6,2% osób kształcących się na studiach drugiego stopnia.

W latach 2012-2017 zauważalny jest spadek liczby kierunków o potencjale SI na poziomie studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich – w ciągu ostatnich sześciu lat ich liczba zmniejszyła się o 48 kierunków. W przypadku studiów drugiego stopnia liczba kierunków o potencjale SI systematycznie się zwiększa. W 2017 roku było ich 211.

Liczba kierunków studiów o potencjale SI według poziomu studiów w latach 2012–2017

Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018.

Kierunki o potencjale SI prowadzone są najczęściej w dziedzinie nauk technicznych. W 2017 roku najwięcej, bo aż 70% takich kierunków uruchomiono na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 22% kierunków o potencjale SI należało do dziedziny nauk matematycznych, a 4% stanowiły kierunki zakwalifikowane do dziedziny nauk ekonomicznych.

Udział kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich o potencjale SI według dziedziny nauki w roku 2017

Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018.

W 2017 roku zdecydowana większość (84%) studentów kierunków o potencjale SI kształciła się na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. W roku 2017 w stosunku do roku 2012 liczba studentów kierunków o potencjale SI nieznacznie zmniejszyła się: na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich o 1 125 osób, a na studiach drugiego stopnia o 592 osoby. 

Liczba osób studiujących kierunki o potencjale SI według poziomu studiów w latach 2012-2017

Uwaga: rzeczywista liczba studentów może być nieznacznie mniejsza, gdyż wartość oszacowano na podstawie liczby studiowań. Jeden student może bowiem studiować na kilku uczelniach lub kilku kierunkach w tym samym czasie.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018.

W 2017 roku najwięcej osób (ponad 10 tysięcy) kształciło się na kierunkach o potencjale SI na Politechnice Wrocławskiej – głównie na Wydziale Elektroniki. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska i Politechnika Łódzka.

Ranking wydziałów i uczelni z największą liczbą osób studiujących na kierunkach o potencjale SI w 2017 roku

Uwaga: rzeczywista liczba studentów może być nieznacznie mniejsza, gdyż wartość oszacowano na podstawie liczby studiowań. Jeden student może bowiem studiować na kilku uczelniach lub kilku kierunkach w tym samym czasie.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018.

Największa liczba studentów kierunków informatycznych kształciła się w 2017 roku na Politechnice Wrocławskiej, Polski-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Łódzkiej.

Ranking wydziałów i uczelni z największą liczbą osób studiujących na kierunkach informatycznych w 2017 roku

Uwaga: rzeczywista liczba studentów może być nieznacznie mniejsza, gdyż wartość oszacowano na podstawie liczby studiowań. Jeden student może bowiem studiować na kilku uczelniach lub kilku kierunkach w tym samym czasie.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018.
Skip to content