I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Portal Sztuczna Inteligencja (dalej: „Portal”) jest udostępniany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie [kod pocztowy 00-608], przy al. Niepodległości 188b, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127372, NIP 525-000-91-40, REGON 006746090-zwany dalej OPI PIB
 2. Portal obejmuje serwisy internetowe udostępniane przez OPI PIB we własnym imieniu w domenie internetowej www.sztucznainteligencja.org.pl
 3. Portal nie obejmuje powierzchni udostępnianej osobom trzecim na zasadzie hostingu.
 4. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez Użytkowników Portalu. 
 5. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się. Na wykonywanie czynności opisanych w ust. 5 Użytkownik musi każdorazowo uzyskać zgodę OPI PIB. Udzielona zgoda obejmuje również szczegółowe warunki na jakich odbywa się autoprezentacja.
 6. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o charakterze naukowym, popularno-naukowym i edukacyjnym. Tematyka prezentowanych  treści  obejmuje: nowe technologie, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, robotykę. 
 7. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, które są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym www.sztucznainteligencja.org.pl
 8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

II. OCHRONA PRAW AUTORSKICH i INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do OPI PIB i podlegają ochronie prawnej. 
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie powyżej, dotyczy w szczególności:
  1. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  2. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.); 
  3. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1117 z późn. zm.); 
  4. nazw domen internetowych;
  5. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 419, z późn. zm). 
 3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów, w szczególności: 
  1. użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego,
  2. użytkownicy Portalu mają prawo rozpowszechniać treści znajdujące się na Portalu w szczególności w celach reklamowych i informacyjnych. W takim przypadku wymagane jest każdorazowe podanie źródła cytowanego materiału, imienia i nazwisko autora oraz adresu internetowego Portalu. Rozpowszechnianie zdjęć wymaga każdorazowej zgody OPI PIB,
  3. poza przypadkami określonymi w punkcie powyżej, bez wyraźnej zgody OPI PIB (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
   3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
   4. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. 
 4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie II.3. niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z OPI PIB. 
 5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody OPI PIB treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu OPI PIB może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw OPI PIB lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mających możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu OPI PIB. 

III. OCHRONA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych bądź usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, OPI PIB podaje w Polityce prywatności. Polityka prywatności OPI PIB jest dostępna pod adresem www.sztucznainteligencja.org.pl 
 2. Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu określają uregulowanie są w w/w Polityce prywatności.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM

OPI PIB dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże OPI PIB nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów. 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPI PIB 

 1. OPI PIB nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. OPI PIB jest uprawnione do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności gdy jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania; 
  2. przyczynami niezależnymi od OPI PIB (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). 
 2. OPI PIB dokłada starań, aby pochodzące od OPI PIB informacje ukazujące się na stronie internetowej Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. 
 3. Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez OPI PIB. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem.