Chcesz zostać specjalistą od SI? To może się okazać dobry wybór. Do obsadzenia będzie 200 tys. wakatów

Tyle miejsc pracy będzie potrzeba w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat – wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Edukacja w tym zakresie powinna być najwyższym priorytetem dla obecnej administracji.

W ciągu pięciu lat rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wdroży większość (aż 97 proc.) największych międzynarodowych firm. Wartość globalnego rynku SI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów. Już do 2022 roku edukacja w zakresie kompetencji potrzebnych w przyszłości i podnoszenia kwalifikacji osób funkcjonujących już na rynku pracy powinna być najwyższym priorytetem dla obecnej administracji.

To wnioski z opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 7. edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności”.

– Żyjemy w czasach rewolucyjnych zmian technologicznych, które otwierają zupełnie nowe możliwości rozwoju i budowania zasobności materialnej. Celem Polski jest wejście do wąskiej grupy krajów budujących SI. Do tego niezbędne jest maksymalne wykorzystanie polskiego potencjału intelektualnego i patentów w dziedzinie sztucznej inteligencji, które pozwalają na to, by do 2025 r. powstało 700 firm wykorzystujących tę technologię – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sztuczna inteligencja będzie miała na ludzkość taki wpływ, jaki miało upowszechnienie się elektryczności czy internetu

Dodaje, że polityka zakłada przemodelowanie programów edukacji, wsparcie nauki zamówieniami na projekty długoterminowe oraz stworzenie przestrzeni do prowadzenia eksperymentów i testowania modeli SI. Strategia uwzględnia wsparcie przedsiębiorstw w procesach wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze sztucznej inteligencji m.in. poprzez zamówienia, programy badawcze i programy akceleracyjne.

Gospodarka 4.0 napędzana przez SI 

Ekonomiści wskazują, że SI będzie miała na ludzkość taki wpływ, jaki miało upowszechnienie się elektryczności czy internetu. Zmieni funkcjonowanie wszystkich branż i wpłynie na rynek pracy. World Economic Forum szacuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat dzięki nowym technologiom, powstanie 133 mln miejsc pracy.

– Sztuczna inteligencja będzie miała bardzo duży, pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy w najbliższych latach. Różne źródła wskazują, że upowszechnienie SI w biznesie może zwiększyć jego produktywność nawet o 40 proc. i do 2035 r. mieć znaczący wpływ na wskaźniki wzrostu gospodarczego. Wśród zalet SI można wymienić: przyspieszenie procesów (niemożliwe do osiągnięcia wyłącznie pracą człowieka), wykorzystywanie jej do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach czy znacząco mniejszą liczbę popełnianych błędów – mówi Paweł Chaber, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

Słaba i silna SI

Dziś na co dzień korzystamy z tzw. słabej sztucznej inteligencji (ang. weak artificial intelligence) – na przykład w postaci asystentów głosowych (np. Cortana czy Siri), automatycznych tłumaczy (Google Translator) czy samochodów autonomicznych (Tesla). Przyszłością jest stworzenie tzw. ogólnej sztucznej inteligencji (ang. general artificial intelligence), czyli inteligentnych systemów dysponujących wszechstronną wiedzą i zdolnościami poznawczymi, które potrafią samodzielnie myśleć i wykonywać zadania tak samo sprawnie, jak wykonałby je człowiek.

Firmy związane z technologiami sztucznej inteligencji mają szansę na bardzo dynamiczny wzrost. Start-upy działające w tym obszarze, które proponują innowacyjne rozwiązania chętnie przejmują korporacje. Są to głównie firmy rozwijające systemy autonomicznej jazdy, inteligentnego nadzoru ruchu w mieście czy autonomiczne pojazdy do dostawy na tzw. ostatniej mili, a także tworzące modele predykcyjne dla przedsiębiorstw z sektora bankowego, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń i innych branż. W przyszłości zrobotyzowane systemy po otrzymaniu do wykonania złożonego zadania same będą musiały je przeanalizować – bez ingerencji człowieka. Roboty same będą uczyć się tego, jak współpracować ze sobą w celu wykonania konkretnego zadania – konkludują eksperci PARP.

Cały raport dostępny jest na stronie PARP.

Monitoring trendów w innowacyjności

Raport „Monitoring trendów w innowacyjności” powstaje w ramach projektu inno_LAB realizowanego we współpracy PARP i Ministerstwa Rozwoju. Celem projektu jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych oraz gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których narodowe systemy innowacji (NSI) są wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr.

Skip to content